top of page

Георги Георгиев

Георги Георгиев е завършил психология в НБУ през 2008 година, магистър логопед през 2010 година. Работил над 10 години в "Център за езикови и емоционални и поведенчески нарушения".

Интересите му са насочени към:

  • ранна превенция и трудно проговаряне

  • езиковото и говорно изоставане през ранното детство

  • артикулационни и езикови нарушения

  • трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механизми

  • особености в сензорната интеграция и психомоторното развитие

  • ХАДВ, РАС, емоционални и поведенчески прояви.

Лекционно обучение с практическа насоченост- АВА Applied Behaviour Analysis – Приложно поведенчески анализ, с лектор Deena Singer,Board Certified Behavior Analyst (BCBA) , LMSW, BCBA, LMSW

 

Лекционно обучение: „Сензорна интерграция– SIAT“ с лектор  Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI
Turning Problem Behavior Into Effective Communication“

 

Oбучение по „Сензорна Интеграция и представяне на Global Training Method

***

bottom of page