top of page

 Логопедия

Логопедията е оценка и лечение на комуникационни проблеми и речеви нарушения. Извършва се от логопеди.

Логопедична интервенция е необходима при различни състояния в ранното детство, училищната възраст или при възрастни. Тя се прилага при говорно-комуникативни нарушения или при други синдроми,при които те са част от симптомологичната картина. Подобни състояния са артикулационните нарушения (нарушено произнасяне на определен/и звук/ове), езиковите нарушения, заекване, трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механизми,дислексия, различни генетични заболявания, епилепсия,умствена изостаналост, разстройства от аутистичния спектър и много други

Няма възрастова граница за посещението на логопед. Логопедите,особено тези специализирани в ранното детско развитие, консултират родителите още от първите месеци след неговото раждане. Ранната интервенция е ключова за ефективното повлияване и преодоляване на говорно-комуникативните нарушения

***

bottom of page