top of page

​ Какво е ABA?

АВА (Applied Behavioral Analysis) е наука, която стъпва на принципите за ученето. АВА има за цел да намали проблемните поведения и да увеличи социално значимите. Под проблемно поведение разбираме всичко, което възпрепятства ученето на детето и нормалното функциониране на семейството като агресия, трудности с речта, трудности с имитацията, трудности при следването на вербални инструкции и др. Социално значими са всички поведения, които биха способствали детето да се интегрира в обществото – реч, игра, социално общуване с други деца, справяне с ежедневните умения като хранене, тоалет и други. АВА използва различни техники, чрез които помага на детето да учи и да се развива. Сесиите се провеждат като се взима предвид мотивацията и интересите на детето, включват се и родителите, за да се пренесе наученото и у дома.

***

bottom of page