top of page

S&A Kids е лицензиран доставчик на социална услуга към Министерството на труда и социалната политика

Терапии и услуги

S & A Kids video
04:34
Liquid tiles
00:12
MultiSensory Room
00:17
Multisensory Room
00:26
Occupational activities
00:12
Occupational activities
00:22
Sensory Room
00:02
River balance stones
00:14
bottom of page